Forretningsbetingelser

Nedenstående forretningsbetingelser gælder for opgaver, jusslin mfl aps (herefter “jusslin"), CVR-nummer 333 90475, påtager sig, med mindre andet aftales skriftligt.


Interesse- eller loyalitetskonflikt

Jusslin kan af hensyn til interessekonflikt i forhold til deltidsansættelse hos FTZ Autodele og Værktøj A/S ikke påtage sig opgaver for virksomheder i bilbranchen. Såfremt der undervejs i et samarbejde skulle opstå interesse- eller loyalitetskonflikt, så vil jusslin stoppe opgaven og vil på anmodning kunne anbefale en anden jurist eller advokat.


Betaling, fakturering og forudbetaling

Opgaveløsning afregnes efter medgået tid og er eksklusiv eventuelle omkostninger og udlæg. For ud for opgavens start angives ved anmodning et begrundet overslag. Timeprisen er som udgangspunkt: 895 kr. (eks.moms).

Afgrænsede opgaver faktureres, når opgaven er afsluttet, mens løbende rådgivning og længerevarende opgaver afregnes med passende intervaller - oftest månedsvis med mindre andet er aftalt. Betalingsfristen er 21 dage fra fakturadato, og moms tillægges efter gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes 2% pr. påbegyndt måned efter fakturaen forfald.

Som udgangspunkt anmodes der ikke om forudbetaling for udlæg eller omkostninger med mindre omfanget, karakteren eller andre forhold gør, at det er nødvendigt at afregne helt eller delvis forud.


Fortrolighed

jusslin er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning, som modtages i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig, medmindre omstændighederne gør, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.


Markedsføring

Medmindre andet er aftalt kan jusslin i sin markedsføring henvise til, at jusslin har rådgivet virksomheden. Brug af virksomhedens immaterielle rettigheder kan ikke ske uden skriftlig samtykke fra virksomheden.


Målrettet rådgivning

Rådgivning sker alene i forhold til den enkelte opgave, og jusslin kan derfor ikke gøres ansvarlig for anden anvendelse. Den enkelt opgave beskrives bedst muligt for ud for påbegyndelse og fremsendes til virksomheden til accept. jusslin påtager sig ikke rådgivningsopgaver af privat karakter eller for privatpersoner.


Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

jusslin er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og jusslin er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Ansvaret er dog begrænset til maksimalt DKK 2 millioner pr. opgave. Ansvar kan ikke gøres gældende for økonomiske konsekvensstab, herunder men ikke udelukkende, driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab eller følgeskader.

jusslin er ansvarsforsikret, og et eventuelt erstatningsansvar som følge af direkte fejl eller mangler ved rådgivning, kan dækkes af:

HDI Danmark,
Indiakaj 6, 1.
2100 København
CVR 37276251.


Lovvalg og værneting

Enhver tvist skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol. Byretten i Odense er aftalt som værneting i 1.instans.